مطالب مرتبط با پویان کرمی

  • حکایت نقض‌شده

    حکایت نقض‌شده

    اپشتاین می‌گوید چیز دیده شده و رونوشت‌برداری شده توسط چشم مکانیکی با ذهن هم‌ارز است: ماده‌ی غیرمادی‌ محسوسی برساخته از ...

  • سینمای سوریه: نابه‌جا و نابهنگام؟

    سینمای سوریه: نابه‌جا و نابهنگام؟

    سینمای سوریه از ابتدای شروع به کارش همواره در این قلمروها در پاسخ به سلطۀ استعماری، سرمایه‌دارانه و نئولیبرال دیگر ...