مطالب مرتبط با کی دیکینسون

  • سینمای سوریه: نابه‌جا و نابهنگام؟

    سینمای سوریه: نابه‌جا و نابهنگام؟

    سینمای سوریه از ابتدای شروع به کارش همواره در این قلمروها در پاسخ به سلطۀ استعماری، سرمایه‌دارانه و نئولیبرال دیگر ...