مطالب مرتبط با کلوزآپ

  • مسخ

    مسخ

    عکاسی را می‌توان بدون امکانِ نمای نزدیک تصور کرد، اما سینما را نه. اپشتاین می‌گفت: « نمای نزدیک روح سینماست».