مطالب مرتبط با پاسکال بونیتزر

  • مسخ

    مسخ

    پاسکال بونیتزر

    مهدیس محمدی

    عکاسی را می‌توان بدون امکانِ نمای نزدیک تصور کرد، اما سینما را نه. اپشتاین می‌گفت: « نمای نزدیک روح سینماست».