مطالب مرتبط با نویز

  • صدای انسان، نویز و ستوان بد

    صدای انسان، نویز و ستوان بد

    سینما توانسته از طریق ثبت صدای گفتار از نمای نزدیک، احساس کردن صدا به صورت مادی را ممکن سازد. منظور ...