مطالب مرتبط با لئوس کاراکس

  • e)motion)

    e)motion)

    انسان‌هایی که همیشه در حال حرکتند، پر از احساس. انرژی مصرف می‌کنند، عصبانی می‌شوند، می‌خندند و یا می‌دوند. کسانی که ...