مطالب مرتبط با علی پورآذر

  • فیلم نامرئی

    فیلم نامرئی

    از بین فیلم هایی که دیدم چهار فیلم را انتخاب کردم: آخرین لحظه، افسون، شب حادثه و دلار. هر چهار ...