مطالب مرتبط با دوران آغازین سینما

  • تاملاتی در باب یک زیبایی‌شناسی سینما

    تاملاتی در باب یک زیبایی‌شناسی سینما

    بنابراین، در «سینما» یک دنیای جدید، همگن و هماهنگ، یکدست و گوناگون پدید می‌آید که به‌نحوی قرینه‌ی داستان‌های پریان و ...