مطالب مرتبط با جک جودیت هالبرستام

  • مردان سفیدپوست غمگین

    مردان سفیدپوست غمگین

    ، این فیلم ساخته شده تا با معیارهای عصر ترامپ جور در بیاید، زمانی که در آن مردان سفیدپوست می‌توانند ...