مطالب مرتبط با جوناس مکاس

  • مصاحبه با پیر پائولو پازولینی

    مصاحبه با پیر پائولو پازولینی

    بعدتر. «آیا انقلابی در کار خواهد بود؟» گفتی، پرسیدی. ایستاده کنار پنجره در یکی از مجتمع‌های آپارتمانی کارگران که موسولینی ...