مطالب مرتبط با تلویزیون

  • سوپ تصویر

    سوپ تصویر

    تلویزیون همچنان کار می‌کند ولی هیچ تصویری را نشان نمی‌دهد. درواقع نه هیچ تصویری بلکه تصویرِ هیچ را پخش می‌کند. ...