مطالب مرتبط با تاریخ

  • جوانی بی‌حاصل

    جوانی بی‌حاصل

    سینما، در مفهوم عام آن، چون ابزار مقاومت: هر فیلم را محلی نه برای تصدیق پاسخ‌ها که برای پرسشگری و ...