مطالب مرتبط با باربارا لودن

  • برای واندا

    برای واندا

    در حالیکه واندا درتمامی متون اصلیِ نظریه‌ی فیلم فمینسیتی که در بیست سال گذشته به زبان انگلیسی چاپ شده‌اند، نادیده ...