مطالب مرتبط با اژدها وارد می‌شود!

  • پاک کردن ردّ پاها

    پاک کردن ردّ پاها

    در خوشبینانه‌ترین حالت به جای آنکه مسائل تاریخی را به شکل سینمایی مطرح کند، مسائل سینمایی را به صورت تاریخی ...