مطالب مرتبط با امین نور

  • فقر تصویر

    فقر تصویر

    سینما غایت خلوت کردن با خود است. آنجایی که تصویر تو را نشان می‌گیرد, براندازت می‌کند و دو جهان در ...

  • e)motion)

    e)motion)

    انسان‌هایی که همیشه در حال حرکتند، پر از احساس. انرژی مصرف می‌کنند، عصبانی می‌شوند، می‌خندند و یا می‌دوند. کسانی که ...