مطالب مرتبط با آلن جیمز توماس

  • تصاویر جهان و نقوش جنگ

    تصاویر جهان و نقوش جنگ

    بیشتر مباحث مربوط به فیلم مستند گرایش دارند تا حول مفهوم اشارۀ نما‌یه‌ای‌ ‌سازمان بیایند. حول این مفهوم که یک ...