• ویدئو

    ویدئو

    بسیاری از منتقدان هنر، به‌ویژه منتقدان فیلم بر توجه بر تفاوت ذاتی هر مدیوم با مدیوم دیگر تأکید کرده‌اند و ...

  • e)motion)

    e)motion)

    انسان‌هایی که همیشه در حال حرکتند، پر از احساس. انرژی مصرف می‌کنند، عصبانی می‌شوند، می‌خندند و یا می‌دوند. کسانی که ...