مطالب مرتبط با کایه‌دوسینما

  • قاچاقچی

    قاچاقچی

    نوشته‌های دنه مخصوصاً برای لیبراسیون پر بودند از بازی‌های زبانی، چشمک زدن‌ها و بذله‌گویی‌هایی که با صدای تند و تیزی ...