مطالب مرتبط با نظریه فیلم فمینیستی

  • برای واندا

    برای واندا

    در حالیکه واندا درتمامی متون اصلیِ نظریه‌ی فیلم فمینسیتی که در بیست سال گذشته به زبان انگلیسی چاپ شده‌اند، نادیده ...

  • خانه‌ی عروسک و عملکرد جنسیت در سینمای صامت امریکا

    خانه‌ی عروسک و عملکرد جنسیت در سینمای صامت امریکا

    این نمونه‌های پراکنده نشان می‌دهند که چگونه سیاستِ جنسیتی در نمایش‌نامه‌ی ایبسن آشکارا به تلقی‌های مدرنیستی درباره‌ی بازیگر زن و ...