مطالب مرتبط با سهراب شهیدثالث

  • ماتادور

    ماتادور

    فیگوری منزوی با فیلم‌هایی کُند و مهارتی ریاضت‌کشانه. سبک فیلمسازی او از این نظر به سبک مبارزه یک گاوباز شباهت ...